0

مد و برند شناسی

تنوع پوشش اقوام مختلف یکی از کم نظیرترین پدیده های فرهنگی جهان است. با این حال هنوز هم برخی اقوام به شدت به پوشش محلی خود اهمیت میدهند. نکته قابل توجه این است که در همه اقوام کودکان نیز ملزم به استفاده از پوشش محلی هستند. زیرا این کار سبب انتقال فرهنگ و سنت از نسلی به نسل دیگر خواهد شد.

whatsapp